Septumplastikregistret

Septumplastikregistret gäller endast andningsförbättrande septumkirurgi, med eller utan konkakirurgi, men inte i kombination med annan näs/bihålekirurgi eller rhinoplastik.

Septumplastikregistret, som startades redan 1997, genomgick 2012-2013 en total revision. Inklusionskriterier, operationstekniker, komplikationer, patientinformation och patientrelaterade frågor analyserades och diskuterades inom registrets referensgrupp, men även inom Svenskt Rinologiskt sällskap. Utifrån detta utarbetades ett delvis nytt register. Detta nya register togs i bruk under november 2013 i samband med att alla ÖNH-register överfördes till Registercentrum Västra Götaland. Det gamla registret stängdes och data sparades för att kunna användas senare för forskning och jämförelse med det nya registret.

I registret mäter vi hur nästäppan förändras efter septumoperationen. Vi registrerar även olika operationstekniker, eventuella postoperativa infektioner, bestående komplikationer och antibiotikabehandling. Detta kan i förlängningen bidra till urvalskriterier som skärper operationsindikationen, förbättrar operationstekniken, ger färre komplikationer och förbättrar patientsäkerheten.