2017-03-15

Hur får vi veta hur operationen gått?

Hur går det för patienten efter operationen? Är våra patienter nöjda? Det är några av de vanligaste frågorna som ställs till kvalitetsregistret. Hur och när får vi svar på det?

Viktigt att ta hänsyn till svaren i patientenkäten

Text: Catharina Bergsten

Patienternas svar i den pre-operativa patientenkäten är viktiga och kan bidra till förutsägelser om operationsresultatet. Det är en av de slutsatser som kan dras ur Septumplastikregistrets nya data.

De senaste åren har en revidering av Septumplastikregistret gjorts och en ny version har sjösatts. Framför allt är det sättet att ställa frågor i patientenkäten som har ändrats.

Tidigare frågade vi om patientens besvär, nu frågas det specifikt om nästäppan. Svarsalternativen är ingen, mild, måttlig eller svår nästäppa. Patienten får även svara på hur mycket nästäppan påverkar hans eller hennes dagliga aktiviteter. Frågorna om operationsteknik har också blivit mer detaljerade, berättar Kjell Ydreborg, pensionerad överläkare på ÖNH-kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och medlem i registrets referensgrupp.

Patienten fyller i enkäten med identiska frågor i samband med första läkarbesöket och ett år efter operation. Läkaren fyller i sina bedömningar i samma dokument. En månad efter operation får patienten dessutom svara på frågor om eventuella komplikationer. Efter en genomgång av drygt tusen patientenkäter från 2014 kan Kjell Ydreborg konstatera att det finns ett samband mellan patientens svar om nästäppa före operation och operationsresultatet.

Om patienten markerar att han eller hon har måttlig eller svår nästäppa före operation blir det ofta ett bra operationsresultat. Bland de patienter som däremot blir opererade trots att de själva har angivit mild nästäppa blir en tredjedel bättre, en tredjedel märker ingen förändring och en tredjedel blir sämre, säger Kjell Ydreborg.

Hans slutsats är att det är viktigt att ta hänsyn till patientens skriftliga svar angående graden av nästäppa före operation. Att vissa patienter blir opererade trots att de angivit ingen eller mild nästäppa i enkäten tycker han är märkligt.

Det är något som vi tittar närmare på, säger han.

För att patientenkäterna ska kunna användas som bra underlag för kvalitetsförbättringsarbete behöver fler uppföljande enkäter komma in. En-månads- och 12-månadsenkäterna är svåra att få in. Ungefär hälften saknas.

Kjell Ydreborg tillägger att en faktor på ÖNH-kliniken i Jönköping som kan spela roll för svarsfrekvensen är kontinuiteten i patient-läkarkontakten;

Nästan alla de som valt att inte svara hade bytt doktor under perioden. En läkare svarade för det första besöket, någon annan opererade och kanske en tredje tog hand om återbesöket. Det är viktigt att vi försöker skapa kontinuitet eftersom det verkar bidra till bättre kommunikation mellan patienten och vården.

Kjells övertygelse är att ur Septumregistret kan mycket hämtas i förbättringssyfte. Styrkan i det beror på antalet registrerade operationer liksom graden av fullständigt ifyllda formulär; preoperativt, peroperativt, en månad efter operation och tolv månader efter operation.

Kjell Ydreborg